Spørgsmål og Svar om foreningen

Spørgsmål & Svar

Er foreningen Musik i Lejet Non-profit?

Ja.

En non profit forening har en formåls-vedtægt, som er afgørende for, hvad foreningen kan og ikke kan. Foreningen for Musik i Lejets formålsvedtægt er:

(1)“At støtte og udvikle det kulturelle musikmiljø i Nordsjælland gennem at gennemføre en årligt tilbagevendende kulturel begivenhed – Musik i Lejet – og andre arrangementer.”

(2)“At yde økonomisk støtte til idrætsarbejde, børn og unge og kultur i Gribskov Kommune.”

Foreningen er underlagt en bestyrelse og en generalforsamling, som vælger bestyrelsen. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen. Bestyrelsens opgave er at tage ansvar for at arrangere og gennemføre Musik i Lejet - samt, via et evt. overskud i foreningen - at yde støtte til idrætsarbejde, børn og unge og kultur i Gribskov Kommune.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer

Bestyrelsens arbejdsopgaver dækker foreningens strategier, HR, forretningsudvikling og økonomi – herunder foreningens formål iflg. ovenstående vedtægtsparagraffer. For yderligere oplysninger – se vedtægterne på www.musikilejet.dk Foruden bestyrelsen, som er frivilligdrevet, er det frivillige engagement rygraden i foreningen.

Musik i Lejets forening består af ca. 350 medlemmer og har generalforsamlingen, som højeste myndighed og det årlige omdrejningspunkt. På generalforsamlingen fremlægges og godkendes formandens beretning, årsrapporten af medlemmerne og på generalforsamlingen vælges medlemmer af bestyrelsen.

Musik i Lejet er anderledes end andre foreninger ved at være en projekt-organisation, hvor det frivillige fællesskab er baseret på planlægningen og afviklingen af festivalen, Musik i Lejet.

MUSIK I LEJET - FRIVILLIGHED

Uden frivillige ingen festival. Og Musik i Lejets ca. 2.000 enten foreningsfrivillige eller enkeltpersoner er grundlag for festivalen. Der er også noget fundamentalt være at Frivillig: Frivillig betyder at man ikke er ikke tvunget - det ligger i ordet frivillig. Om man ønsker at arbejde frivilligt for et projekt eller en sag, er et spørgsmål om hvilket værditilbud, der kommer den anden vej. Om det er stærkt nok. Der er mange forskellige årsager til at folk er med frivilligt i Musik i Lejet. Mange er med for at få en billet, som er meget eftertragtet. Den har en konkret værdi på 1000 kr. Dertil får man alt efter engagement mere og mere i den pakke, som Musik i Lejet giver til den frivillige.

Men en langt stærkere drivkraft end billetten og diverse merchandise er fællesskabet omkring festivalen. Vores undersøgelser viser at hovedparten af de frivillige primært er med pga det stærke sociale fællesskab, og for at bygge kompetencer op. For at kunne organisere det frivillige engagement bedst muligt er det frivillige engagement delt op i forskellige kategorier, alt efter omfanget af den frivillige indsats – 365’er, kaptajn, sømand, skipper, matros og kadet. 365’erne og kaptajnerne har planlægningsroller eller gruppelederopgaver, mens de øvrige kategorier er knyttet til afviklingen. Her er der tale om, at et specifikt antal timer, afgør kategorien.

FORENINGEN KULTUR I LEJET

Foreningen Musik i Lejet har en søsterforening, der hedder Kultur i Lejet (KiL). Kultur i Lejet er en erhvervsdrivende forening og har vedtægter, hvor formålet er at støtte Musik i Lejet og kultur i Gribskov Kommune. På samme måde som foreningen Musik i Lejet er underlagt en række bestemmelser for, hvordan foreningen må agere, er Kultur i Lejet også underlagt vedtægter.

Kultur i Lejets vedtægters formålsparagraf er først og fremmest at støtte Musik i Lejet - og herefter kultur i Gribskov. Foreningen for Kultur i Lejets hovedformål at sikre MIL økonomisk til ‘a rainy day’.

Bestyrelsen for Kultur i Lejet er en anden end i Musik i Lejet og varetager Kultur i Lejets interesser, som igen er foreningens formål. Foreningen er som en del af dens vedtægter underlagt en præmis om, at foreningens midler skal uddeles til lokale foreninger i tilfælde af, at foreningen opløses.

Kultur i Lejet er nu en sovende forening i den forstand at den kun vil blive aktiveret i tilfælde af Musik i Lejet oplever uventede negative økonomiske hændelser eller planlægger at igangsætte nye projekter.

GOOD BOYS AGENCY

Foreningen Musik i Lejet, som drives og ledes af frivillige, har brug for professionelle leverandører af varer, kompetencer, know-how/viden, for at planlægge og afvikle festivalen. Der indgås aftaler med et hav af leverandører. Musik i Lejet bruger leverandører lige fra toilet-service til den lokale håndværker, til store bookingbureauer, kunstnere og større entreprenørfirmaer. Det er en nødvendig forudsætning for overhovedet at kunne afholde en festival af Musik i Lejets størrelse og kvalitet. Og at der laves aftaler med kommercielle aktører for at kunne afvikle festivalen, betyder ikke, at foreningen er kommerciel.

Hvad er GB-Agency?

GB Agency er et event-firma, som løser en række forskellige opgaver inden for eventplanlægning og - afvikling for private, offentlige aktører - herunder Musik i Lejet. Der er lavet en aftale med Good Boys Agency om at varetage en række planlægnings- og driftmæssige opgaver. Til dette har GBA 6 ansatte og praktikanter, der er under uddannelse, til at udføre opgaver for Musik i Lejet og GBAs andre kunder.

GB Agency er stiftet og ledes af Andreas og Kristian Grauengaard - som også var stiftere af Musik i Lejet. Sammen med de andre ansatte i GB Agency besidder bureauet mere end 35 års anciennitet som festival- og eventarrangører, og er således blandt de absolut førende på det danske marked indenfor branchen.

Samarbejdet mellem GBA og foreningen Musik i Lejet beror på en samhandelsaftale. Samhandelsaftalen er knyttet til områderne omkring den kommercielle drift: Bar, madboder og camping. Aftalen er resultatafhængig, hvilket betyder, at hvis der skabes et godt resultat/overskud, tjener både GBA og Musik i Lejet penge - til gengæld er Musik i Lejet sikret mod et dårligt år, idet GBA garanterer at Musik i Lejet ikke kan resultere i underskud. Det er således en rigtigt god og bæredygtig aftale, Musik i Lejet har indgået, som sikrer festivalen i en årrække frem. I det omfang, frivillige for Musik i Lejet arbejder for GBA under festivalens afvikling, betaler GBA for arbejdet, svarende til Musik i Lejets samlede omkostninger pr. frivillig. Aftalen muliggør, at GBA varetager den professionelle styring af festivalen. Aftalen afviger resultatmæssigt ikke synderligt fra de aftaler, der indgås med andre leverandører, som fx madboder, foodtrucks og andre, der har salg under festivalen.

Samhandelsaftalen er udarbejdet og gennemgået af jurister, revitax, samt eksterne professionelle for at sikre, at aftalen lever op til alle krav og hensyn. Foreningen Musik i Lejet og GBA har benyttet egne, uafhængige rådgivere i processen.

Bestyrelsen for foreningen Musik i Lejet har valgt at indgå aftalen med GBA, for at være i stand til at arrangere og afvikle festivalen, ved siden af egne erhverv og beskæftigelse. GBA er valgt pga. den store erfaring, både med festivaldrift generelt, men selvfølgelig også den store erfaring med drift af netop Musik i Lejet - herunder viden og tilknytning til lokalområdet.

Foreningen forventer desuden at GBA’s andre arrangementer har afsmittende effekt på festivalens fortsatte udvikling, så Musik i Lejet ikke sander til, men til stadighed udvikler sig og er responsiv ift. publikums ønsker, og de nyeste tendenser indenfor branchen. Som en sideeffekt er bestyrelsen glade og stolte af at kunne bruge og hjælpe en kreativ startup- virksomhed, som både har skabt 6 arbejdspladser, og fungerer som praktiksted for mere end 20 praktikanter fra forskellige erhvervsakademier, hvert år.

MUSIK I LEJET OG OFFENTLIGE MIDLER

Foreningen Musik i Lejet har fra Gribskov Kommune modtaget et driftstilskud i festivalens etableringsfase:

2014: 75.000 DKK

2015: 150.000 DKK

2016: 150.000 DKK

2017: 150.000 DKK

Fra budgetåret 2018 valgte Gribskov kommune at afvikle støtten til Musik i Lejet, men vedtog en underskudsgaranti på 75.000 DKK, som ville komme til udbetaling såfremt festivalen gav underskud.

Tilskuddet fra Gribskov Kommune har muliggjort trafikregulering under festivalen, herunder skiltning, tilrettelæggelse og afvikling, som festivalens frivillige har varetaget. Herved er det lykkedes at profilere Tisvildeleje som bilfri by i festivalugen. Musik i Lejet har, i overensstemmelse med aftaler med kommunen om tilrettelæggelse af trafikreguleringen, finansieret gratis shuttlebusser i Tisvildeleje under hovedgadens trafik-lukkeperiode.

Musik i Lejet har været uhyre glade for driftstilskuddet, samt for det løbende samarbejde med Gribskov Kommune, primært v/Center for Kultur, Fritid og Turisme, men også andre dele af kommunens forvaltning har været uhyre hjælpsomme.

I Danmark findes næsten 200 musikfestivaler. Blandt disse en nogle baseret som foreninger og andre som ApS’er. Når der gives offentlige midler gives de på baggrund af kommunens visioner og ønsker om at rumme en signatur-begivenhed som en festival.

På landsplan ses det hyppigt at festivaler modtager økonomisk støtte. Enkelte modtager op til flere millioner kr. årligt, uagtet om det er et privat fortagende, men pga. af de direkte og afledte økonomiske effekter ved at have en festival vælger man altså at give kommunal støtte.

REGNSKABER OG AFRAPPORTERING

Musik i Lejets regnskaber er tilgængelige her.